Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba zawodowa

Warunki ogólne:

Żołnierze zawodowi stanowią kadrę Sił Zbrojnych i dzielą się na:

 • korpus oficerów zawodowych;
 • korpus podoficerów zawodowych;
 • korpus szeregowych zawodowych;

Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako:

 • służbę stałą;
 • służbę kontraktową;

W korpusie oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych można być powołanym do służby stałej lub służby kontraktowej.

W korpusie szeregowych zawodowych powołuje się wyłącznie do służby kontraktowej.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - na czas nieokreślony;

 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie;

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 24 miesięcy do 6 lat, z tym, że pierwszy kontrakt zawiera się na okres 24 miesięcy.

Kto może zostać żołnierzem zawodowym?

Warunki i zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej określa znowelizowana ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Żołnierzem zawodowym może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;

 • o nieposzlakowanej opinii;

 • której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;

 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje;

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

Do zawodowej służby wojskowej można powołać żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów lub szkoły wojskowej albo po odbyciu szkolenia wojskowego w uczelni wojskowej lub ośrodku szkolenia, a także żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową i posiada przydatne w korpusie osobowym przygotowanie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności i spełnia niżej przedstawione kryteria.

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Można powołać żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył, co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej (szeregowego lub starszego szeregowego).

 W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH.

Do służby kontraktowej można powołać podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

Do służby stałej można powołać podoficera służby kontraktowej, spełniającego określone w ustawie warunki oraz podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: 

 • posiada ukończoną szkołę średnią,

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby kontraktowej można powołać oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;

Do służby stałej można powołać oficera służby kontraktowej, spełniającego określone w ustawie warunki oraz oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową

Uposażenie żołnierza zawodowego.

UPOSAŻENIE ZASADNICZE W 2017 r. (brutto)

 • Szeregowy (marynarz) – 3200,00zł;
 • Starszy szeregowy (st. marynarz) – 3270,00zł;
 • Kapral (mat) – 3690,00zł;
 • Podporucznik – 4720,00zł;
 • Porucznik – 4780,00zł;
 • Kapitan – 4970,00zł.

 DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Po 3 latach służby – 3% uposażenia zasadniczego;
po 6 latach – 6%;
po 9 latach – 9%;
po 12 latach -12%;
po 15 latach – 15%;
po 16 latach-15%+1% itd. do 30 lat (maksymalnie 30%).

DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE

W wysokości uposażenia otrzymywanego w dniu 31 grudnia roku poprzedniego.

GRATYFIKACJA URLOPOWA

Gratyfikacja urlopowa naliczana jest na każdego członka rodziny.

DODATKOWE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Wysokość dodatku zależnie od stanowiska służbowego i miejsca pełnienia służby.

NAGRODY PIENIĘŻNE I ZAPOMOGI

Nagrody pieniężne w drodze wyróżnienia można otrzymać za uzyskanie wyróżniających wyników w służbie lub wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

W przypadkach zdarzeń losowych, długotrwałej choroby członka rodziny, dotknięcia skutkami klęsk żywiołowych, można otrzymać zapomogę pieniężną.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351320
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl