Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Siedlcach w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Siedlcach z siedzibą:

ul. Wałowa 1, 08 – 110 Siedlce, telefon 261 351 305
adres e-mail: wkusiedlce@ron.mil.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Siedlcach pełni:

Pani Marta Śledź.
Kontakt: e-mail: wkusiedlce@ron.mil.pl w temacie należy wpisać: „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”,
tel. 261 351 309,
listownie:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
ul. Wałowa 1
08-110 Siedlce

 


 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 • Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)

 


 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351320
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl