Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA

POJĘCIE I ISTOTA REKONWERSJI KADR

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. Rekonwersja kadr jest logiczną kontynuacja polityki personalnej Sił Zbrojnych RP. Jest powinnością państwa wobec swoich żołnierzy, przejawem troski o prestiż zawodu wojskowego, przemyślanym postępowaniem mającym na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla instytucji wojskowych, administracji państwowej i gospodarki narodowej. Należy przy tym podkreślić, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy w poszukiwaniu nowej pracy, lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej, aktywności i pomaganiu w poszukiwaniu pracy zgodnej z wykształceniem, predyspozycjami i wymaganiami. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju nie można liczyć na to, że organy rekonwersji będą obdarowywały chętnych stanowiskami pracy ponieważ nie są one ani podmiotami gospodarczymi, ani pracodawcami.

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ

 1. Ustawa z dnia 11września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010.90.593 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004.241.2416 z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1622);
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. 2009.94.778);
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.05.2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. 2007.99.669);
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.06.2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. 2007.106.724);
 7. Decyzja Nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2007 r. w sprawie    działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej  (Dz. Urz. MON 2007.19.198);
 8. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008.69.415);
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2008.227.1505).

ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ);
 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu (OAZ);
 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;
 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (WBE).

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 • doradztwo zawodowe;
 • przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe;
 • praktyka zawodowa;
 • pośrednictwo pracy;

a ponadto:

 • 2 – 3 dniowe zajęcia grupowe;
 • szkolenia, spotkania informacyjne;
 • targi, giełdy pracy;
 • wspieranie własnej działalności gospodarczej;
 • inkubatory przedsiębiorczości;
 • kluby pracy.

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

(od 01 stycznia 2010r. - Dz. U. 09.79.669)

W okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 (ustawy pragmatycznej), w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Wyjątki, o których mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 (ustawy pragmatycznej) to zwolnienia z powodu:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

Bezterminowo

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

Z pomocy, o której mowa, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.


Żołnierz zawodowy przed zwolnieniem, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

 1. doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 2. przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 3. praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

Wniosek do pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

ŻOŁNIERZ  ZAWODOWY:

 1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie  przekwalifikowania zawodowego;
 3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
 4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

 1. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;
 3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
 4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:

 1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
 2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
 3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:  oświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie o pobieraniu nauki, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).


POŚREDNICTWO PRACY

Organy wojskowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. - prowadzą dla byłych żołnierzy zawodowych pośrednictwo pracy.

Były żołnierz zawodowy ubiegający się o zatrudnienie składa do organu wojskowego, o którym mowa w § 13 w/w rozporządzenia, wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych z obronnością kraju – wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając potrzeby żołnierza i posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy. Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia byłemu żołnierzowi zawodowemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach wskazanych przez żołnierza, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją pełnomocnika Ministra Obrony narodowej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową, pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki według zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

UWAGA: Udzielenie żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej określonej w przepisach resortowych nie pozbawia tych żołnierzy z możliwości korzystania z pomocy w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, określonych w Ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez okres 36 miesięcy po zwolnieniu – „żołnierz rezerwy” (bez pełnej wysługi). Warunkiem skorzystania z tej oferty jest zarejestrowanie się zainteresowanego we właściwym do miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy lub bezrobotny.


Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego

(ostatnia zmiana w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie  wojskowej żołnierzy zawodowych – Dz.U z dnia 25 czerwca 2010 r.  Nr 113, poz. 745)

Koszt przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu pokrywa się w wysokości:

Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2017 r.  wynosi 2400 zł. ( 0,75 × 3200 zł.). Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:

 1. po 4 latach służby wojskowej - 100 %, (2400 zł.)
 2. po 9 latach służby wojskowej - 200 % (4800 zł.)
 3. po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia (7200 zł.)

Małżonkom oraz dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu (7200 zł.).

W zakresie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

"1.  Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego
i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.",

"1c. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).";

KONTAKTY

Pomocnik ds. rekonwersji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Siedlcach

tel. 261 351 304, fax 261 351 322

Specjalista WSzW w Warszawie

tel. 261 826 038, 600888039,  fax:  261 824 598

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351320
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl