Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Narodowe Siły Rezerwowe

KRYTERIA I WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OCHOTNIK – KANDYDAT DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:
Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.
Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.
 
KONTRAKT MOŻE BYĆ ZAWARTY WYŁĄCZNIE Z ŻOŁNIERZEM REZERWY, KTÓRY OCHOTNICZO ZGŁOSIŁ SIĘ DO JEGO ZAWARCIA, A PONADTO SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 • zaliczył  sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.


Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat albo na okres zawieszenia, z możliwością jego ponownego nadania.


Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR składa się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu (zamieszkania). Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli ochotnik pobiera naukę,
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje lub umiejętności, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, certyfikaty językowe,

Szczegółowe informacje dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w  WKU w Siedlcach w pokoju nr 326 lub pod nr telefonu: 261 351 313.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351320
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl