Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Narodowe Siły Rezerwowe

Utworzenie i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.).
Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Służba w NSR ukierunkowana jest na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym. Za ich zrealizowanie żołnierz może otrzymać nagrodę w wysokości do 2.000 zł. Terminy odbywania ćwiczeń wynikają z wykazu, z którym żołnierz NSR jest zapoznawany na 30 dni przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego ich odbycie.

Z tytułu pełnienia służby w NSR żołnierzom przysługuje szereg świadczeń, które podobnie jak w siłach rezerwowych innych państw, zbliżone są do świadczeń żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Obejmują one między innymi:

1. Należności finansowe:

 •   uposażenie za każdy dzień służby wojskowej,
 •   zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i z powrotem,
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie jest w niższej wysokości;
 • dodatek funkcyjny –  przysługuje żołnierzom posiadającym przydziały kryzysowe na stanowiskach dowódczych, dowódca jednostki może przyznać dodatek funkcyjny w wysokości 15% uposażenia zasadniczego  przysługującego żołnierzowi według stopnia etatowego;
 • żołnierzom posiadającym przydziały kryzysowe dowódca przyznaje dodatek w wysokości 3% należnego uposażenia zasadniczego  po upływie okresu trzech lat posiadania tego przydziału.  Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3% za każdy następny taki okres;
 • żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek motywacyjny za posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, jeżeli uzyskał on w ostatnim opiniowaniu służbowym pozytywną ocenę.

 2. Świadczenia w naturze (podczas czynnej służby):

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny,
 • bezpłatne wyżywienie;

3. ochronę uprawnień pracowniczych:

 • trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem. W okresie pozostawania żołnierza na przydziale kryzysowym, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (nie dotyczy umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy),
 • gwarancję stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służ- by w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.),
 • wliczenie czasu służby do wysługi pracowniczej,
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.


4. Dodatkowo, żołnierzom NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej zapewniana jest opieka medyczna i stomatologiczna.

5. Służba w NSR to także możliwość wstąpienia do zawodowej służby wojskowej oraz udziału w misjach zagranicznych. Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych najczęściej łączą powinności wynikające ze służby wojskowej z obowiązkami pracowniczymi.

WAŻNE INFORMACJE DLA PRACODAWCY ŻOŁNIERZA NSR

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

 • Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza w oparciu o następujące zasady:
 • świadczenie będzie rekompensowało koszty ponie­sione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na pod­stawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pra­cownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego praco­dawcy, a także z tytułu wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed powołaniem do służby okresowej;
 • koszty nie będą obejmowały wynagrodzenia pra­cownika zastępującego żołnierza rezerwy, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych, jeżeli żołnierz ten nie otrzymywał za ten okres wynagro­dzenia od zatrudniającego go pracodawcy;
 • wypłata świadczenia nastąpi na udokumentowany, podpisany przez pracodawcę, i złożony w terminie wniosek przesłany szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej;
 • kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy i wypłaci w okresie mie­siąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy;
 • odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, na­stąpi w drodze decyzji administracyjnej;
 • kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwi­czeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię­biorstw, którego wysokość ogłasza prezes Główne­go Urzędu Statystycznego;
 • wysokość świadczenia będzie ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia wojskowego, w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia;
 • jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie będzie przysłu­giwało wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem faktu, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać kwoty 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351320
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl