Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa - zespół czynności przeprowadzonych w określonym czasie przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisją lekarską i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w celu:

 • założenia ewidencji wojskowej,
 • ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej,
 • wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
 • rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji  oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.
Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Zobowiązani są do stawienia się w określonym terminie i miejscu wyznaczonym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnasty rok życia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwudziesty czwarty rok życia.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane),   a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.
Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie. Terminy jej przeprowadzania są ustalane corocznie w rozporządzeniu MON i MSWiA.
Organizatorem kwalifikacji wojskowej są terenowe organy administracji samorządowej - urząd miasta oraz starostwa powiatowe. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach, z racji odpowiedzialności terytorialnej uczestniczyć będzie w kwalifikacjach wojskowych organizowanych przez:
 • Urząd Miasta Siedlce,
 • Starostwo Powiatu Siedleckiego,
 • Starostwo Powiatu Łosickiego,
 • Starostwo Powiatu Sokołowskiego.
Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)  właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują, także rozplakatowane obwieszczenia.
Istnieje możliwość zmiany terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej ze względu na uzasadnione potrzeby, po zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy lub w Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
 • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.
Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
 • wojskowy dokument osobisty - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej),
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • założeniem lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji,
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
Ponadto osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej:
 • wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • które zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności ,,B” nie będą przenoszone do rezerwy i po okresie czasowej niezdolności będą kierowane do właściwej komisji lekarskiej,
 • które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kategoria zdolności „E” – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Udokumentowanie przeniesienia do rezerwy lub nie podlegania obowiązkowi służby wojskowej w wojskowym dokumencie osobistym można uzyskać z dniem, w którym orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej stają się ostateczne, a dokonanie tej czynności może nastąpić w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej lub we właściwej wojskowej komendzie uzupełnień.
ZDOLNOŚĆ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
 1. Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 2. Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 3. Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 4. Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
SPRAWY MELDUNKOWE
 • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.
 • Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).


REJESTRACJA

Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia.

Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji.
Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia.
W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982)
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach
Wałowa 1
08-110 Siedlce
tel. 261351320
fax. 261351322
wkusiedlce@ron.mil.pl